/Image (2).png
tầm nhìn
/icon.png

TRỞ THÀNH MỘT TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ TRONG TOP 30 VIỆT NAM VÀO NĂM 2030.

/vision.png
Sứ mệnh
/icon.png

DẪN ĐẦU XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ MỚI ĐỂ MANG CÁC GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG.

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi tập trung vào phát triển con người và văn hóa doanh nghiệp. Với 5 giá trị cốt lõi, nhân sự của chúng tôi luôn luôn phát triển và hoàn thiện với tinh thần:

“Sáng tạo, chủ động, phát huy tính đồng đội, trách nhiệm với bản thân, công ty và hướng khách hàng.”
/value.png

Thế mạnh cạnh tranh

CÔNG NGHỆ CAO

Giải quyết các thách thức trong kinh doanh của bạn với công nghệ Big Data, Data Mining, AI, RPA ,...

GIẢI PHÁP CHUYÊN BIỆT

Các giải pháp được đóng gói đảm bảo tính tùy chỉnh cao, phù hợp với nghiệp vụ và đặc thù của từng tổ chức doanh nghiệp.

CHUYÊN GIA ĐỒNG HÀNH

Các chuyên gia của chúng tôi cam kết đồng hành để cùng phân tích, xây dựng và áp dụng hiệu quả các giải pháp vào tổ chức doanh nghiệp.

Sáng Lập - Cố Vấn

https://cdn.noron.vn/2021/11/29/16681802115770479-1638184206.png

Founder & CEO

Lê Minh Hưng

/facebook-white-icon.svg
/noron-white-icon.svg
https://cdn.noron.vn/2021/12/15/65582762516703176-1639540871.png

Co-Founder Giám đốc Sản phẩm

Tạ Minh Tuân

/facebook-white-icon.svg
https://cdn.noron.vn/2021/11/29/16681802115770480-1638184240.png

Co-Founder & CTO

Trần Văn Minh

/facebook-white-icon.svg
https://cdn.noron.vn/2021/12/22/63771704111366306-1640168265.png

CMO

Văn Thị Vui

/facebook-white-icon.svg
/noron-white-icon.svg
https://cdn.noron.vn/2021/11/29/16681802115770479-1638184206.png

Founder & CEO

Lê Minh Hưng

/facebook-white-icon.svg
/noron-white-icon.svg
https://cdn.noron.vn/2021/12/15/65582762516703176-1639540871.png

Co-Founder Giám đốc Sản phẩm

Tạ Minh Tuân

/facebook-white-icon.svg
https://cdn.noron.vn/2021/11/29/16681802115770480-1638184240.png

Co-Founder & CTO

Trần Văn Minh

/facebook-white-icon.svg
https://cdn.noron.vn/2021/12/22/63771704111366306-1640168265.png

CMO

Văn Thị Vui

/facebook-white-icon.svg
/noron-white-icon.svg
https://cdn.noron.vn/2021/11/29/16681802115770479-1638184206.png

Founder & CEO

Lê Minh Hưng

/facebook-white-icon.svg
/noron-white-icon.svg
https://cdn.noron.vn/2021/12/15/65582762516703176-1639540871.png

Co-Founder Giám đốc Sản phẩm

Tạ Minh Tuân

/facebook-white-icon.svg
https://cdn.noron.vn/2021/11/29/16681802115770480-1638184240.png

Co-Founder & CTO

Trần Văn Minh

/facebook-white-icon.svg
https://cdn.noron.vn/2021/12/22/63771704111366306-1640168265.png

CMO

Văn Thị Vui

/facebook-white-icon.svg
/noron-white-icon.svg

Đối tác

https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377269-1637911172.png
https://cdn.noron.vn/2021/12/09/4506283682891577-1639037460.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/47682020814965365-1637911343.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377273-1637911352.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377275-1637911439.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377263-1637910713.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377277-1637911574.png
https://cdn.noron.vn/2021/12/09/323670698816423-1639037494.png
https://cdn.noron.vn/2021/12/09/323670698816424-1639037508.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377269-1637911172.png
https://cdn.noron.vn/2021/12/09/4506283682891577-1639037460.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/47682020814965365-1637911343.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377273-1637911352.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377275-1637911439.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377263-1637910713.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377277-1637911574.png
https://cdn.noron.vn/2021/12/09/323670698816423-1639037494.png
https://cdn.noron.vn/2021/12/09/323670698816424-1639037508.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377269-1637911172.png
https://cdn.noron.vn/2021/12/09/4506283682891577-1639037460.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/47682020814965365-1637911343.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377273-1637911352.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377275-1637911439.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377263-1637910713.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377277-1637911574.png
https://cdn.noron.vn/2021/12/09/323670698816423-1639037494.png
https://cdn.noron.vn/2021/12/09/323670698816424-1639037508.png