Trung tâm Điều hành Sở Y tế Phú Thọ

Triển khai trong 10 tháng và bắt đầu đi vào hoạt động từ 16/07/2020, trung tâm điều hành đã kết nối được với 300 bệnh viện, trạm y tế phường xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm điều hành Y tế thông minh bao gồm các hợp phần: Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo thông minh; hệ thống chỉ đạo điều hành thông minh; hệ thống quản lý và tổ chức cuộc họp; hệ thống quản lý lịch làm việc; hệ thống quản lý văn bản; tích hợp hệ thống khảo sát hài lòng người bệnh, khảo sát người bệnh nội trú; tích hợp với dịch vụ hành chính công; kết nối với các phần mềm quản trị bệnh viện, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, kê đơn điện tử, hệ thống giám sát dịch bệnh, dự báo dịch bệnh…

Việc đưa vào vận hành Trung tâm điều hành y tế thông minh sẽ mang lại nhiều tiện ích, giúp cho ngành Y tế Phú Thọ nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, điều hành và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế.